ZĽAVA 10 % na Cemio kamzík® a RED3®. Použite kód: MSHOKEJ24. Viac info TU

x
logo GSKlub.sk modré logo GSKlub.sk modré
Neváhajte nás kontaktovať: 031/701 82 51 (Po-Pia: 8:30 - 16:00)
Hľadať
0 0,00
Prázdný košík

Váš košík je ziaľ prázdný.

Pokiaľ si neviete rady s výberom, obráťte sa na nás na 031/701 82 51 alebo na eshop@gsklub.sk. Pomôžeme Vám.

Menu

Reklamačný poriadok

 1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že produkt je pri prevzatí bez vád. To neplatí, ak je predmetom kúpnej zmluvy produkt s vadami, ktoré je predávajúci, ak sú mu známe, alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti mu mali byť známe, povinný oznámiť kupujúcemu.
 2. Reklamáciu je možné uplatniť písomnou formou e-mailom alebo poštou na adresu: GREEN – SWAN PHARMACEUTICALS SR, s.r.o., so sídlom Zoltána Kodálya 769/29, Galanta 924 01. Reklamovaný tovar je možné zaslať na uvedenú adresu Slovenskou poštou alebo cez inú doručovateľskú spoločnosť avšak zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Produkt odporúča predávajúci poistiť. Súčasťou reklamácie musí byť písomný popis vád, ktoré sú predmetom reklamácie, doklad o kúpe produktu alebo poštová doručenka a vyplnený reklamačný formulár. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje jeden z uvedených dokladov. Súčasťou reklamácie musia byť aj kontaktné údaje kupujúceho v rozsahu meno a priezvisko, bydlisko, e-mail, telefonický kontakt a IBAN. Reklamačné konanie začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:
  doručenie oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu,
  doručenie reklamovaného produktu od kupujúceho predávajúcemu,
 3. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady.
 4. O prijatej reklamácií sa kupujúcemu vystaví reklamačný list s uvedením dátumu, kedy sa reklamácia prijala, aký produkt je reklamovaný, kedy a kde bol produkt zakúpený, o akú vadu sa jedná a cenu, za akú bol produkt zakúpený. Toto potvrdenie predávajúci bezodkladne zašle kupujúcemu na e-mail alebo adresu uvedenú kupujúcim v oznámení o uplatnení reklamácie. Ak nie je možné reklamačný list doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s potvrdením o vybavení reklamácie.
 5. O vybavení reklamácie vydá predávajúci písomné potvrdenie, ktoré obsahuje údaje kupujúceho, dátum, kedy sa reklamácia prijala, aký produkt bol reklamovaný, kedy a kde bol produkt zakúpený, popis vady, dátum vybavenia reklamácie a spôsob vybavenia reklamácie.
 6. Ak obsahuje produkt vady, má kupujúci právo požadovať dodanie nového produktu bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, alebo pokiaľ bol predmetom kúpnej zmluvy produkt s vadami, ktoré predávajúci, ak mu boli vady známe, alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti mali byť známe, oznámil kupujúcemu. Pokiaľ sa vada týka iba súčasti produktu, môže kupujúci požadovať len výmenu danej súčasti produktu; ak to nie je možné, má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.
 7. Právo na dodanie nového produktu, alebo výmenu súčasti produktu má kupujúci aj v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže daný produkt riadne užívať. V takomto prípade má kupujúci právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť.
 8. Ak kupujúci od kúpnej zmluvy neodstúpi alebo si neuplatní právo na dodanie nového produktu bez vád, môže požadovať primeranú zľavu z ceny produktu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny produktu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať nový produkt bez vád, vymeniť jeho súčasť, ako aj v prípade, že predávajúci nezjedná nápravu v primeranej dobe, alebo ak by zjednanie nápravy spôsobilo kupujúcemu značné problémy.
 9. Právo z vadného plnenia kupujúcemu neprináleží, pokiaľ predávajúci pred prevzatím produktu vedel, že produkt má vadu, alebo pokiaľ kupujúci vadu sám spôsobil.
 10. Ak je na produkte poskytovaná záruka, kupujúci má právo uplatniť zodpovednosť z vadného plnenia v záručnej dobe.
 11. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť doklad o zakúpení produktu obsahujúci údaje, ktoré musí obsahovať záručný list.
 12. Reklamácia produktu, vrátane odstránenia vád daného produktu, musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, akoby sa jednalo o podstatné porušenie kúpnej zmluvy.
 13. Lehota na vybavenie reklamácie neplynie v prípade, že predávajúci neobdržal od kupujúceho všetky podklady potrebné pre vybavenie danej reklamácie, a to do doby, než budú dané podklady dodané.
 14. Predávajúci alebo ním určený subjekt po riadnom vybavení danej reklamácie vyzve kupujúceho k prevzatiu opraveného produktu.
 15. Ak kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybaví jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci žiadosť kupujúceho zamietne, alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie, má kupujúci právo podať subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len ako „subjekt ARS“) v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len ako „návrh“). Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde vyčísliteľná hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjektom ARS je Slovenská obchodná inšpekcia, alebo iná právnická osoba zapísaná do zoznamu subjektov ARS vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len ako „ministerstvo“). Návrh môže kupujúci podať u subjektu ARS v listinnej podobe, v elektronickej podobe, alebo ústne do zápisnice. Návrh môže kupujúci podať aj prostredníctvom formuláru dostupného na webovom sídle ministerstva, webovom sídle Slovenskej obchodnej inšpekcie www.soi.sk, alebo prostredníctvom platformy ARS dostupnej na webovej stránke EÚ – Riešenie spotrebiteľských sťažností online. Alternatívne riešenie sporov vedené Slovenskou obchodnou inšpekciou je bezodplatné, iný subjekt ARS môže od kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie ARS maximálne do výšky 5 EUR s DPH. Subjekt ARS ukončí alternatívne riešenie sporov v zásade do 90 dní odo dňa jeho začatia.
 16. Na právne vzťahy upravené týmto reklamačným poriadkom sa vzťahujú právne predpisy platné na území Slovenskej republiky. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje len na vzťahy, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
 17. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu tohto reklamačného poriadku. Zmena reklamačného poriadku je účinná odo dňa umiestnenia jeho nového znenia na internetovej stránke www.gsklub.sk

Súbory na stiahnutie

Farmaceutická kvalita naše produkty sú špičkové
Používame účinné látky v overených dávkach
Darček k nákupu pri nákupe nad 45 €
Doprava zadarmo pri nákupe nad 29 €