ZĽAVA 10 % na Cemio kamzík® a RED3®. Použite kód: MSHOKEJ24. Viac info TU

x
logo GSKlub.sk modré logo GSKlub.sk modré
Neváhajte nás kontaktovať: 031/701 82 51 (Po-Pia: 8:30 - 16:00)
Hľadať
0 0,00
Prázdný košík

Váš košík je ziaľ prázdný.

Pokiaľ si neviete rady s výberom, obráťte sa na nás na 031/701 82 51 alebo na eshop@gsklub.sk. Pomôžeme Vám.

Menu

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Spoločnosti GREEN – SWAN PHARMACEUTICALS SR, s.r.o., so sídlom Zoltána Kodálya 769/29, Galanta   924 01, IČO: 36 248 835, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 13428/T (ďalej len ako „GS“)(ďalej len „VOP“).

 I.               Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto VOP sa vzťahujú na zmluvné vzťahy, ktoré vzniknú medzi GS ako predávajúcim  a kupujúcim uzatvorením kúpnej zmluvy a tvoria súčasť každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami. Kupujúcim môžu byť tak fyzické osoby, ako aj právnické osoby.

1.2. Vyplnením objednávkového formulára „Objednávka“ a potvrdením oboznámenia sa  s týmito VOP (ďalej len „objednávka“), kupujúci pristupuje k týmto VOP predávajúceho, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy a sú stále prístupné na webovej stránke predávajúceho.

1.3. Predávajúci je aj prevádzkovateľom systému elektronického obchodu prevádzkovaného prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho (ďalej len „obchod“).

1.4. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní kúpnej zmluvy podľa týchto VOP nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.v znení neskorších predpisov, zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1.5. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú  ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

1.6. Kupujúcim je každá osoba (fyzická alebo právnická), ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom webovej stránky predávajúceho, obdržala emailové oznámenie o prijatí objednávky a uhradila  alebo sa zaviazala uhradiť kúpnu cenu. Kupujúcim je taktiež každá osoba, ktorá zadala objednávku telefonicky, alebo zaslaním emailu a emailom potvrdila akceptovanie cenovej ponuky predávajúceho a VOP.

1.7. Objednávkou sa rozumie kupujúcim vyplnený a odoslaný objednávkový formulár „Objednávka“ spracovaný systémom obchodu. V prípade, ak kupujúci nevyužije možnosť objednania prostredníctvom objednávkového formulára v zmysle predchádzajúcej vety, za objednávku sa považuje aj telefonická objednávka, alebo objednávka zaslaná emailom, alebo poštou na adresu predávajúceho.

1.8. Objednávka obsahuje informácie o zákazníkovi a o objednanom produkte. Na základe objednávky je kupujúci vyzvaný na úhradu kúpnej ceny, a to vo forme, ktorá je uvedená na Internetovej stránke v časti eshop a ktorú si kupujúci zvolí. V prípade, ak kupujúci nevyužije možnosť objednania prostredníctvom objednávkového formulára, ale vykoná objednávku telefonicky, alebo zaslaním emailu, alebo poštou na adresu predávajúceho, predávajúci zašle kupujúcemu cenovú ponuku emailom. Faktúra za objednaný tovar je kupujúcemu doručená priamo s tovarom v papierovej forme.

1.9. Produktom sa rozumie tovar, ktorý sa nachádza v ponuke predávajúceho. Hlavnými vlastnosťami produktu sú:

– názov produktu

– fotografia produktu

– cena produktu

– špecifikácia podľa povahy

II.               Registrácia na Internetovej stránke, vytvorenie Užívateľského profilu

2.1. Na Internetovej stránke www.gsklub.sk, na ktorej je prevádzkovaný obchod (ďalej len ako „Internetová stránka“) má kupujúci alebo iná fyzická osoba ako používateľ Internetovej stránky možnosť vykonať registráciu na Internetovej stránke. Registrácia na Internetovej stránke je bezodplatná.

2.2. Registrácia podľa predchádzajúceho bodu VOP spočíva vo vyplnení registračného formulára, ktorý je používateľ povinný vyplniť pravdivo.

2.3. Súčasťou registrácie na Internetovej stránke je informovanie používateľa  Internetovej stránky o spracovaní osobných údajov GS. Zásady spracovania osobných údajov nájdete tu.

2.4. Odoslaním registračného formulára požívateľ Internetovej stránky deklaruje pravdivosť ním uvedených údajov v registračnom formulári. V prípade akejkoľvek zmeny údajov uvedených v registračnom formulári, je používateľ Internetovej stránky povinný vykonať ich aktualizáciu v užívateľskom profile.

2.5. Užívateľský profil je vytvorený ihneď po odoslaní registračného formulára. Ak tieto VOP neustanovujú inak, existencia užívateľského profilu je výlučne na vôli používateľa Internetovej stránky, ktorý môže Užívateľský profil kedykoľvek zrušiť, a to postupom uvedeným v týchto VOP.

III.               Zrušenie Užívateľského profilu

3.1. Používateľ Internetovej stránky je oprávnený zrušiť svoj užívateľský profil, a to bez udania dôvodu a kedykoľvek počas trvania užívateľského profilu. Používateľ Internetovej stránky môže svoj Užívateľský profil zrušiť len na základe predchádzajúcej žiadosti používateľa Internetovej stránky o zrušenie užívateľského profilu zaslanej na e-mailovú adresu eshop@gsklub.sk GS bez zbytočného odkladu, t.j. najneskôr do 3 dní odo dňa doručenia žiadosti používateľa Internetovej stránky o zrušenie užívateľského profilu zruší užívateľský profil daného používateľa Internetovej stránky a po uplynutí 3 rokov od zrušenia užívateľského profilu vymaže jeho osobné údaje viažuce sa k užívateľskému profilu; týmto nie sú dotknuté práva používateľa Internetovej stránky ako dotknutej osoby v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov a Zásad spracovania osobných údajov (Zásady spracovania osobných údajov nájdete tu). Zrušením užívateľského profilu stráca používateľ Internetovej stránky prístup k službám a informáciám poskytovaným len v rámci Užívateľského profilu.

IV.               Objednávka produktu –  uzatvorenie kúpnej zmluvy

4.1. Elektronická objednávka produktov uskutočnená formou vyplneného objednávkového formulára „Objednávka“ a následná úhrada kúpnej ceny vo forme zvolenej kupujúcim je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho. Kúpna cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho.

4.2. K akceptácii objednávky produktov zo strany predávajúceho, a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe písomného potvrdenia (elektronicky) prijatia objednávky alebo potvrdenia o pripísaní kúpnej ceny na účet predávajúceho, pričom predávajúci zároveň informuje kupujúceho, že produkt bol zadaný na odoslanie.

4.3. Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy sa rozumie rovnako zaslanie cenovej ponuky vyhotovenej predávajúcim na základe telefonickej alebo emailovej objednávky kupujúceho. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza v tomto prípade písomným potvrdením (elektronicky) cenovej ponuky kupujúcim.

4.4.  V prípade objednávky prostredníctvom objednávkového formulára „Objednávka“, je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vopred alebo pri prebratí tovaru od kuriéra alebo pri prebratí na pošte, v opačnom prípade nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

4.5.  V prípade objednávky v zmysle bodu 3 tohto článku VOP, je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu na základe faktúry vystavenej a doručenej predávajúcim kupujúcemu. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny, má predávajúci nárok požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.

4.6.  Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov predávajúceho a kupujúceho.

V.               Kúpna cena a platobné podmienky

5.1.  Cena produktov objednávaných prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „kúpna cena“) je vygenerovaná vždy špeciálne pre každého jedného zákazníka po vyplnení objednávky na webovej stránke predávajúceho. V prípade objednávky v zmysle čl. I bod 1.7 tohto článku VOP, zašle predávajúci kupujúcemu cenovú ponuku emailom.

5.2.  Predávajúci negarantuje časovú platnosť kúpnych cien v prípade rovnakej objednávky v akomkoľvek časovom úseku. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, kúpna cena vygenerovaná v prípade konkrétnej objednávky sa po jej úhrade v lehote splatnosti už nemení.

5.3.  Kúpna cena produktov nezahŕňa cenu dopravy, ani iné náklady súvisiace s dodaním produktov.

5.4.  Základným platidlom je mena euro.

VI.               Dodanie produktov

6.1.   Predávajúci spracúva všetky prijaté objednávky v poradí, v akom sú mu doručované. Dodacia lehota na objednaný produkt je 7 pracovných dní odo dňa uskutočnenia objednávky. V prípade špeciálnej požiadavky (najmä nie však výlučne požiadavka špeciálnych dokončovacích procesov, špeciálnej suroviny) sa dodacia lehota predlžuje o ďalšie  pracovné dni, ktoré budú oznámené emailom v cenovej ponuke.

6.2. Ak predávajúci nesplní svoj záväzok dodať vec v lehote podľa bodu 5.1 a nedodá vec ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej mu kupujúcim, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť.

6.3. Ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé alebo ak pred uzavretím zmluvy kupujúci predávajúceho výslovne informoval o tom, že dodanie tovaru v určenej lehote alebo v určený deň je pre kupujúceho osobitne dôležité, a predávajúci tovar v tejto lehote nedodal, kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty na dodanie veci.

6.4. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy podľa bodu 5.1 alebo bodu 5.2, predávajúci je povinný bezodkladne vrátiť kupujúcemu všetky plnenia prijaté na základe zmluvy.“.

6.5.  Miestom dodania objednaného produktu je adresa uvedená kupujúcim v objednávke.

6.6.  Dodanie produktu predávajúci uskutoční vlastnými prostriedkami k rukám kupujúceho (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie produktu), alebo prostredníctvom tretích osôb (prepravných a zásielkových spoločností).

6.7.  Dodanie produktu je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie produktu), resp. jeho odovzdaním prvému prepravcovi na prepravu.

6.8.  Prepravovaný produkt musí byť vhodne a bezpečne zabalený. Kupujúci svojim podpisom na prepravnom/dodacom liste potvrdzuje okrem dodania súčasne aj skutočnosť, že obal nebol porušený a produkt bol dodaný kompletne v zmysle objednávky.

6.9.  Pri osobnom odbere v  prípade viditeľného poškodenia produktu, prípadne zistiteľných vád, je kupujúci oprávnený neprevziať produkt. Prevzatím produktu sa má za to, že tento nemal vady zistiteľné pri osobnej prehliadke produktu. Pri osobnom i zásielkovom dodaní je kupujúci   zároveň  povinný vyznačiť poznámku o poškodení produktu v prepravnom/dodacom liste s výstižným opisom tohto poškodenia, a to okamžite pri prevzatí ak ide o vady zistiteľné pri prevzatí, alebo najneskôr do 10 dní od prevzatia ak ide o vady skryté. Všetky neskôr oznámené vady a poškodenia, resp. reklamácie dodaného množstva a kvality produktu nebudú zo strany predávajúceho akceptované.

6.10.  Spolu s dodaním tovaru poskytne predávajúci kupujúcemu faktúru za doručený tovar.

VII.               Prevzatie produktu

7.1.  Kupujúci je povinný prevziať objednaný produkt, ktorý mu predávajúci doručil na miesto dodania určené v objednávke.

7.2.  Ak kupujúci neprevezme produkt, predávajúci ho uloží vo svojej prevádzke a písomne vyzve kupujúceho na jeho vyzdvihnutie. V prípade, ak kupujúci nevyzdvihne produkt ani do 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške, ktorá zodpovedá kúpnej cene produktu vrátane prepravného. Nárok na ďalšie náklady, ktoré predávajúcemu vznikli v dôsledku porušenia povinnosti kupujúceho prevziať produkt, ako aj nárok na náhradu škody, tým nie je dotknutý. Uplynutím lehoty na dodatočné prevzatie produktu, zmluvný vzťah založený kúpnou zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim zaniká.

7.3.  Nebezpečenstvo poškodenia produktu a zodpovednosť za škodu na produkte prechádza na kujúceho jeho prevzatím, pričom nezáleží na tom, či kupujúci prevezme produkt osobne alebo prostredníctvom poverenej/splnomocnenej osoby. V prípade uvedenom v bode 2 tohto článku VOP, prechádza nebezpečenstvo poškodenia produktu a zodpovednosť za škodu na produkte na kujúceho dňom kedy kupujúci neprevzal produkt pri prvom pokuse o doručovanie.

VIII.               Prepravné

8.1.  Prepravné náklady predávajúceho nie sú zahrnuté v kúpnej cene produktu. Tieto budú vyčíslené v automaticky vygenerovanej faktúre, alebo v cenovej ponuke zaslanej emailom  a kupujúci sa zaväzuje uhradiť ich spolu s kúpnou cenou.

IX.               Odstúpenie kupujúceho od kúpnej zmluvy

9.1.  Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade a spôsobom upraveným v Občianskom zákonníku. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa kedy kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme produkt.

9.2.  Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy predávajúceho jednoznačným vyhlásením, a to listom zaslaným poštou, doporučenou listovou zásielkou na adresu predávajúceho uvedenú v týchto VOP. Na tento účel môže kupujúci použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy (Reklamačný formulár), ktorý je uverejnený na webovej stránke predávajúceho.

9.3.  Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy, teda najneskôr v 14 deň odkedy lehota na odstúpenie od zmluvy začala plynúť.

9.4.  Po odstúpení od zmluvy vráti predávajúci kupujúcemu všetky platby, ktoré uhradil kupujúci v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru kupujúcemu. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka. Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, akým bola uhradená kúpna cena a súvisiace náklady kupujúcim, ak kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

9.5.  Platba za zakúpený tovar bude kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

9.6.   V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný zaslať tovar späť alebo ho priniesť na adresu predávajúceho uvedenú v týchto VOP najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak kupujúci tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

9.7.  Pre odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúcich – podnikateľských subjektov sa uplatňujú zákonné podmienky upravené v Obchodnom zákonníku.

9.8.  Kupujúci môže bez peňažnej sankcie stornovať výlučne svoju objednávku uskutočnenú prostredníctvom objednávkového formulára „Objednávka“, a to do 24 hodín odo dňa zadania platobného príkazu na zaplatenie kúpnej ceny, najneskôr však pred  pripísaním kúpnej ceny na účet predávajúceho a zároveň je povinný o uvedenej skutočnosti telefonicky a písomne upovedomiť predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje do 15 dní vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu, ak došlo k jej pripísaniu na účet predávajúceho, ak sa zmluvné strany nedohodnú na náhradnom plnení. V prípade akceptácie cenovej ponuky predávajúceho zaslaním potvrdzujúceho emailu, stornovanie nie je možné.

9.9.  Ak dôjde k stornovaniu objednávky po pripísaní kúpnej ceny na účet predávajúceho, prípadne ak kupujúci nesplní svoju oznamovaciu povinnosť v zmysle bodu 3 tohto článku VOP, predávajúci nie je povinný storno objednávky akceptovať a má sa za to, že kúpna zmluva bola riadne uzatvorená.

9.10.   Predávajúci nepreberá vrátený produkt prostredníctvom dobierkovej služby, produkt v prípade ak sú dané zákonné dôvody musí byť zo strany kupujúceho vrátený formou bežného poštového balíka alebo zásielkovou spoločnosťou.

9.11.   Kontaktné údaje predávajúceho pre prípad odstúpenia od zmluvy alebo reklamácie podľa nasledujúceho článku sú nasledovné:

–          adresa: GREEN – SWAN PHARMACEUTICALS SR, s.r.o. (GS  Klub.sk)

                           Zoltána Kodálya 769/29, Galanta   924 01

–          telefónne číslo: 031/701 8251

–          email: eshop@gsklub.sk

X.               Zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie a spory

10.1.  Predávajúci nezodpovedá za vady produktu, ak tieto sú spôsobené nekvalitnými podkladmi dodanými kupujúcim.

10.2.  Predávajúci nie je povinný upozorniť kupujúceho na nedostatočnú kvalitu podkladov. Predávajúci nekontroluje kvalitu dodaných podkladov, tieto nijako neupravuje a nemení,  ale sú spracovávané automaticky. Rovnako nezodpovedá za obsah podkladov a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako ani za porušovanie práv duševného vlastníctva tretích osôb.

10.3.  Výlučne kupujúci zodpovedá za vady produktov spôsobené dodaním vadných/ nekvalitných podkladov.

10.4.  Kupujúci zodpovedá za obsah podkladov a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo so všeobecnou morálkou a zodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť spôsobená tretím osobám v súvislosti s použitím produktov.

10.5.  V prípade, ak predávajúci zistí pri spracúvaní objednávky, že dodaný obsah podkladov je hanlivý, prípadne v rozpore s morálnymi a etickými názormi predávajúceho, alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, doručením písomného oznámenia o stornovaní potvrdenia objednávky emailom. Kupujúcemu nevzniká nárok na žiadnu náhradu, okrem nároku na vrátenie už zaplatenej kúpnej ceny.

10.6.  Predávajúci poskytuje záruku na dodané produkty v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia produktu zo strany kupujúceho. V prípade kupujúcich – podnikateľských subjektov sa na zodpovednosť za vady produktu a na podmienky poskytnutia záruky vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka.

10.7.  V prípade vrátenia produktu s vadou, ktorá vyšla najavo až po jeho prevzatí, a ktorá nebola zrejmá a zistiteľná pri bežnej kontrole pri prevzatí, má kupujúci nárok na primeranú zľavu z kúpnej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady alebo vrátenie kúpnej ceny. Ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má kupujúci nárok odstúpiť od zmluvy. Po dohode zmluvných strán môže byť produkt s vadou nahradený aj novým produktom bez vád. Poškodený, alebo vadný tovar musí byť kompletný.

10.8.  Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu na produkt v záručnej dobe, a to bezodkladne potom, ako sa o vade produktu dozvedel, zaslaním písomnej reklamácie na adresu predávajúceho uvedenú v týchto VOP a to v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Konkrétne podmienky uplatnenia reklamácie sú uvedené v Reklamačnom poriadku. Reklamačný poriadok nájdete tu.

XI.               Ochrana osobných údajov a súkromia

 11.1.   Kupujúci pri registrácii na Internetovej stránke a nákupe formou vyplnenia objednávkového formulára berie na vedomie a vyhlasuje, že bol oboznámený so ZÁSADAMI OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV E-OBCHODU.

 ***

Tieto VOP platia v znení v akom sú uverejnené na internetovej stránke predávajúceho a boli schválené príslušným orgánom spoločnosti GREEN – SWAN PHARMACEUTICALS SR, s.r.o.

XII.               Záverečné ustanovenia

12.1. Tieto VOP sú platné a účinné dňom 25.5.2018.

12.2. Predávajúci je oprávnený tieto VOP meniť .

12.3. Vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim sa vo veciach neupravených VOP riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky , najmä zákonom č. 40 / 1964 Zb . , Občianskym zákonníkom

Farmaceutická kvalita naše produkty sú špičkové
Používame účinné látky v overených dávkach
Darček k nákupu pri nákupe nad 45 €
Doprava zadarmo pri nákupe nad 29 €