ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV E-OBCHOD

 I. ZÁKLADNÉ POJMY A PRÁVNA ÚPRAVA

Pre potreby týchto Zásad sa rozumie:

Prevádzkovateľom – spoločnosť: Green-Swan Pharmaceuticals SR, s.r.o., IČO 36 248 835 so sídlom Zoltána Kodálya 769/29, 924 01 Galanta, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 13428/T (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“).

Prevádzkovateľ ja právnickou osobou, ktorá prevádzkuje tento internetový obchod za účelom predaja tovaru konečnému zákazníkovi.

Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v súlade s nasledujúcimi právnymi predpismi:

 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“),
 • Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „Zákon“),
 • Zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. i štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z.,
 • Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Zákazník je fyzickou osobou, ktorá nakupuje tovar (služby) od Prevádzkovateľa.

 

II. SPRACOVÁVANÉ OSOBNÉ ÚDAJE

Údaje pri nákupe

Pri nákupe od vás ako Zákazníka požadujeme údaje potrebné na jeho vybavenie. Povinnými údajmi sú teda len tie, bez ktorých vám nákup nevieme zaslať a vašu objednávku vybaviť, ako vaše meno, e-mailová adresa, adresa na doručovanie, telefónne číslo a samotný predmet objednávky.

Údaje pri vytvorení konta

V prípade, ak sa Zákazník u nás rozhodne vytvoriť používateľské konto, získavame aj všetky údaje s tým súvisiace. Jedinými povinnými údajmi sú meno a e-mailová adresa Zákazníka, ktorú využívame na to, aby sme so Zákazníkom vedeli komunikovať.

Údaje získané pri marketingovej komunikácií

Ak nám Zákazník k tomu udelí súhlas, uchovávame si jeho e-mailovú adresu aj za účelom zasielania informácii o produktoch, ktoré ho zaujali, špeciálnych ponukách a novinkách. Ak nás kontaktujete alebo sa zúčastníte prieskumu alebo spotrebiteľskej súťaže, uchovávame si údaje ako meno, kontaktné údaje Zákazníka či správu alebo informáciu, ktorú nám  Zákazník doručil alebo oznámil.

Získavame tiež údaje o zariadeniach a počítačoch, ktoré ako Zákazník využívate na pristupovanie k našim službám, vrátane IP adries, nastavení prehliadačov, informácií o operačných systémoch, prípadne informácie o vašom mobilnom zariadení, informáciu, z ktorej internetovej stránky k nám pristúpite, stránky, ktoré navštívite, a informácie z cookies a podobných nástrojov.

 

III.PRÁVNY ZÁKLAD a ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Plnenie zmluvy – v prípade objednania tovaru a zriadenia užívateľského konta, ale aj v prípade vašej účasti v spotrebiteľskej súťaži a v prieskumoch. V rámci tohto právneho základu spracovávame vaše osobné údaje najmä na nasledovné účely:

a)      Poskytovanie našich služieb- na základe údajov, ktoré od vás získavame, vám vieme dodať naše služby v súlade s našimi Obchodnými podmienkami. Údaje, ktoré od vás získame pri vytváraní objednávky, používame na jej vybavenie. Údaje a informácie, ktoré sme o vás získali pri poskytovaní našich služieb a po prihlásení sa do vášho konta, nám slúžia na to, aby sme vedeli zabezpečiť, že vaše konto a údaje, ktoré v ňom máte k dispozícii sú aktuálne.

b)      Komunikácia s vami – vaše kontaktné údaje používame na zaslanie našich oznámení súvisiacich s vybavovaním objednávok a poskytovaním služieb alebo keď chceme reagovať na vaše oslovenie, keď sa nás pýtate, čo sa deje s vašou objednávkou, chcete nám nahlásiť napr. novú doručovaciu adresu, prípadne nás požiadate o inú zmenu vašich údajov vo vašej objednávke alebo používateľskom konte. Tiež vaše kontaktné údaje ako aj údaje o vašich nákupoch spracúvame v prípade, že reklamujete dodaný tovar.

 

2. Súhlas – najmä v spojitosti so zasielaním marketingovej komunikácie o novinkách a aktuálnych ponukách, dotazníkov spokojnosti, či pri iných formách marketingu a nahrávaní telefonických rozhovorov. Každý udelený súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať, čo však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním. V rámci tohto právneho základu spracovávame vaše osobné údaje najmä na nasledovné účely:

a) Marketing – údaje, ktoré uchovávame, používame aj na marketing. Napríklad údaje o vašej nákupnej histórii a produktoch, ktoré ste u nás kúpili, využívame na to, aby sme vám vedeli odporučiť iné produkty, ktoré by vás mohli zaujímať, a aby sme vám na našej stránke zobrazovali obsah, ktorý je tým pre vás relevantný. Na tento účel spracovávame údaje výlučne s vaším súhlasom.

b) Individuálna ponuka – zasielanie reklamných oznámení po zhodnotení niektorých osobných aspektov vzťahujúcich sa k fyzickej osobe.

c) Zasielanie dotazníkov Heureka – overené zákazníkmi: zasielanie dotazníkov Heureka za účelom skvalitnenia poskytovaných služieb zákazníkom. Prevádzkovateľ v rámci hodnotenia spokojnosti a iných prieskumov odovzdáva osobné údaje v rozsahu a e-mailová adresa tretej strane – ďalšiemu správcovi – spoločnosti Heureka Shopping s.r.o.

d) Zasielanie dotazníkov spokojnosti – zasielanie dotazníkov spokojnosti za účelom skvalitnenia poskytovaných služieb zákazníkom v nadväznosti na vytvorenú objednávku, rezerváciu alebo priamy predaj. Prevádzkovateľ v rámci hodnotenia spokojnosti sprostredkúva osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailová adresa tretej strane, ďalšiemu sprostredkovateľovi.

e) Nahrávanie telefonických rozhovorov realizovaných naším klientským centrom

 

3. Oprávnený záujemúčinná obhajoba v prípade vzniku sporu.

4. Plnenie našich zákonných povinností – pri uchovaní údajov o vás a vašej objednávke v našom účtovníctve alebo pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad našou činnosťou alebo ktoré riešia spory, či vykonávanie rozhodnutí. Ako aj plnenie právnej povinnosti (najmä účtovnej, daňovej a archivačnej, poskytnutie súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdom a pod.)

 

IV. DOBA SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

a) Osobné údaje získané pri uzatvorení zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom, budú uchovávané po dobu trvania zmluvného vzťahu, najviac po dobu 2 rokov od uzatvorenia zmluvy, resp. potvrdenia objednávky tovaru.

b) Osobné údaje získané pri zasielaní dotazníkov spokojnosti a na marketingové účely, a to na základe Vami udeleného súhlasu, budú uchovávané počas obdobia 2 rokov od ich poskytnutia Prevádzkovateľovi.

c) Osobné údaje získané v rámci platobného styku, v prípade plnenia povinností v súvislosti s uplatnením práv z chybného plnenia, v prípade poskytovania súčinnosti správnym orgánom, polícii a súdu a sú uchovávané po dobu určenú v príslušných právnych predpisoch.

d) Telefonické hovory, ktoré sú nahrávané Prevádzkovateľom sú uchovávané po dobu 12 mesiacov

e) Osobné údaje získané v rámci oprávneného záujmu sú uchovávané po dobu 4 rokov od uplynutia záručnej doby na tovar, pričom doba uchovávania sa predlžuje počas doby, v ktorej je vedený spor.

 

V. OKRUH SUBJEKTOV, KTORÝM SÚ OSOBNÉ ÚDAJE SPRÍSTUPŇOVANÉ

V súvislosti našou činnosťou, môžu byť vaše osobné údaje prenášané alebo sprístupňované ďalším subjektom, a to konkrétne: dodávateľom programátorských služieb, orgánom verejnej moci, subjektom, ktorým poskytnutie vyplýva prevádzkovateľovi priamo zo zákona, iným dodávateľom, odberateľom, slovenskej pošte, doručovateľom, kuriérom, cloudovým službám.

Ako prevádzkovateľ dohliadame na to, aby všetci, ktorým sú vaše osobné údaje prenášané, dodržiavali vysoký štandard ich ochrany. V žiadnom prípade neposkytujeme vaše osobné údaje subjektu, u ktorého nie je tento štandard zabezpečený.

Cookies

Na všetky vyššie uvedené účely využívame aj cookies a podobné nástroje. Cookies sú krátke textové súbory generované webovým serverom a ukladané v počítači prostredníctvom prehliadača. Rozlišujú sa dva typy. V prvom rade sú to cookies nutné pre zaistenie fungovania a analýzu webu (uskutočnenie prenosu elektronickej komunikácie prostredníctvom siete elektronických komunikácií, s použitím týchto cookies sa nedá vysloviť nesúhlas). Ďalej sa jedná o cookies, ktoré hodnotia niektoré osobné aspekty vzťahujúce sa ku konkrétnej fyzickej osobe. S použitím druhého typu cookies musí Zákazník vysloviť súhlas.

Pre účely re-marketingu sú poskytované cookies iným spracovateľom iba v prípade, že pri nich bol udelený súhlas pre tento účel. Ak dôjde k odvolaniu súhlasu s reklamnými cookies, nie je technicky možné už raz poskytnuté cookies u spracovateľa ihneď odstrániť. Odstránenie cookies u spracovateľa sa uskutoční automaticky po uplynutí expiračnej doby. Okamžitým riešením pre zamedzenie re-marketingových aktivít spracovateľom je zmazanie cookies z prehliadača, viď návod na adrese:

Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/sk-sk/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Chrome™: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=sk

Firefox™: https://support.mozilla.org/sk/kb/odstranenie-cookies

Opera™ : http://help.opera.com/opera/Windows/1918/cs/controlPages.html#manageCookies

Vyhodnocovanie a skvalitňovanie poskytovaných služieb: Prevádzkovateľ nahráva hovory uskutočnené so Zákazníkmi, len s ich súhlasom.

Prevádzkovateľ e-obchodu je zároveň prevádzkovateľom viacerých internetových obchodov s obdobným tovarom a službami. V rámci udelenia súhlasu správcovi tak môžu byť zasielané obchodné oznámenia viacerých rôznych internetových obchodov v skupine spoločností Green-Swan Pharmaceuticals SR.

 

VI. Práva súvisiace s našim spracúvaním vašich osobných údajov

V zmysle čl. 15 a nasl. Nariadenia máte vo vzťahu k nakladaniu s vašimi osobnými údajmi nasledujúce práva:

Právo na prístup k údajom

Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa o vás spracúvajú osobné údaje a v prípade, ak vaše osobné údaje spracúvame, poskytneme vám informáciu o tom, aké údaje o vás spracúvame, za akým účelom, komu boli vaše osobné údaje poskytnuté, či boli prenesené do tretej krajiny a ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať.

Právo na opravu

Ak sa domnievate, že naša spoločnosť o vás spracúva nesprávne osobné údaje, môžete využiť toto právo požiadať nás o ich opravu. Záleží nám na tom, aby sme o vás spracúvali správne osobné údaje, preto toto právo určite využite vždy, keď sa napríklad presťahujete alebo príde k zmene akéhokoľvek vášho osobného údaju, ktorý je pre váš vzťah s nami dôležitý.

Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)

Máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré o vás spracúvame, v prípade ak sú splnené nasledovné podmienky a neuplatňujú sa zákonné výnimky:

 • údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali
 • odvoláte súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ
 • namietnete na základe Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, spracúvaných na základe oprávneného záujmu a neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietnete spracúvanie za účelom priameho marketingu
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne.

V prípade, ak by boli Vaše osobné údaje zverejnené a Vy si u nás uplatníte právo na vymazanie, vymažeme aj takéto zverejnené osobné údaje. Zároveň budeme informovať ostatných príjemcov vašich osobných údajov, že ste si uplatnili právo na vymazanie a mali by teda vymazať všetky odkazy na Vaše osobné údaje, ak to bude technicky možné so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie týchto opatrení.

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte tiež právo nás požiadať o dočasné obmedzenie spracúvania, a to v týchto prípadoch:

 • ak sa domnievate, že o vás spracúvame nesprávne osobné údaje, do doby, než sa overí správnosť týchto osobných údajov
 • spracúvanie Vašich osobných je protizákonné a Vy sa rozhodnete namiesto vymazania osobných údajov žiadať obmedzenie ich spracúvania
 • už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, avšak tieto sú potrebné pre Vaše vlastné účely preukázania, uplatňovania alebo obhajovania vašich právnych nárokov
 • v prípade ak namietate spracúvanie Vašich osobných údajov, do doby overenia či oprávnené dôvody pre spracúvanie osobných údajov prevažujú nad vašimi oprávnenými záujmami

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré o vás spracúvame na základe súhlasu a/alebo zmluvy a spracúvame ich automatizovanými prostriedkami, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Tieto údaje môžete preniesť aj inej osobe, preto ak je to technicky možné, prenesieme na Vašu žiadosť Vaše osobné údaje priamo k Vami zvolenému prevádzkovateľovi.

Právo namietať

Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu, vrátane práva namietať proti profilovaniu založenému na našom oprávnenom záujme.

Vždy máte tiež právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak sa tieto spracúvajú na účely priameho marketingu.

 

Ako si môžete svoje práva  uplatniť?

Zákazník môže svoje vyššie uvedené práva uplatniť prostredníctvom odkazu uvedeného v pätičke e-mailu zaslaného zo strany Prevádzkovateľa alebo žiadosťou na adrese spoločnosti a prevádzkovateľa e-shopu: Green-Swan Pharmaceuticals SR, s.r.o., IČO 36 248 835 so sídlom Zoltána Kodálya 769/29, 924 01 Galanta alebo v prípade registrovaného zákazníka v zákazníckej sekcii na webových stránkach e-obchodu.

Prosím uveďte vo Vašej žiadosti vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu, prípadne adresu trvalého bydliska. Ak nám uvedené údaje neposkytnete, nebude možné vyhovieť vašej žiadosti. Tieto informácie od vás požadujeme preto, aby sme si overili vašu totožnosť a neposkytli Vaše osobné údaje neoprávnenej osobe.

Ak s našou odpoveďou nebudete spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nezákonne, môžete sa sťažovať na dozorný orgán ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Ďalšie informácie o dozornom orgáne Slovenskej republiky a postupe podávania sťažností nájdete na jeho oficiálnom webovom sídle: www.dataprotection.gov.sk.

 

VII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ

Pokiaľ Zákazník neposkytne svoje Osobné údaje, nie je možné uzavrieť zmluvu s Prevádzkovateľom a/alebo poskytnúť mu služby z nej vyplývajúce. Osobné údaje sú v tejto súvislosti potrebné pre poskytnutie konkrétnej služby či produktu Prevádzkovateľa.
Po uplynutí lehôt uvedených v článku 2. Prevádzkovateľ Osobné údaje vymaže alebo anonymizuje.
Zákazník je povinný Prevádzkovateľovi poskytnúť len pravdivé a presné Osobné údaje. Za správnosť, presnosť a pravdivosť poskytnutých Osobných údajov je zodpovedný Zákazník. Prevádzkovateľ za správnosť poskytnutých údajov nenesie zodpovednosť.

 

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Všetky právne vzťahy vznikajúce v súvislosti so spracovávaním Osobných údajov sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup k nim realizovaný. K riešeniu prípadných sporov vzniknutých v súvislosti s ochranou súkromia medzi Zákazníkom a Prevádzkovateľom sú príslušné všeobecné súdy  v Slovenskej republike.

Tieto Zásady nadobúdajú platnosť dňom 25. 5. 2018