DOPRAVA ZADARMO pri nákupe nad 19 €. Platí do 27. 6. 2024.

x
logo GSKlub.sk modré logo GSKlub.sk modré
Neváhajte nás kontaktovať: 031/701 82 51 (Po-Pia: 8:30 - 16:00)
Hľadať
0 0,00
Prázdný košík

Váš košík je ziaľ prázdný.

Pokiaľ si neviete rady s výberom, obráťte sa na nás na 031/701 82 51 alebo na eshop@gsklub.sk. Pomôžeme Vám.

Menu

Ochrana osobných údajov

Podmienky ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov našich zákazníkov a iných fyzických osôb je pre nás dôležitá. Tieto podmienky vysvetľujú akým spôsobom spracúvame pri poskytovaní tvarov a služieb osobné údaje v rámci spoločnosti GREEN – SWAN PHARMACEUTICALS SR, s.r.o., so sídlom Zoltána Kodálya 769/29, Galanta 924 01, IČO: 36 248 835, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vložka číslo: 13428/T (ďalej ako „My“ alebo aj ako „prevádzkovateľ“). Ak máte akékoľvek otázky, môžete nás kontaktovať telefonicky na
+421 31/701 82 51, e-mailom na eshop@gsklub.sk alebo poštou na adresu nášho sídla.

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (“GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby,[1] tými ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa na nás vzťahujú, ako aj ďalšími predpismi.

 

Prečo spracúvame osobné údaje?

Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli:

  • poskytovať tovary a služby našim zákazníkom;
  • plniť rôzne zákonné a zmluvné povinnosti; a
  • chrániť oprávnené záujmy nás, našich zákazníkov a iných osôb.

 

Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame osobné údaje?

Účel spracúvania osobných údajov Právny základ Súvisiace právne predpisy
Poskytovanie služieb v rámci predmetu podnikaniaČlánok 6 ods. 1 písm. b) GDPR,Občiansky zákonník, Obchodný zákonník
Plnenie povinností vyplývajúcich z osobitných predpisovČlánok 6 ods. 1 písm. c) GDPR a § 78 Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajovZákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
Účely týkajúce sa ochrany oprávnených záujmovČlánok 6 ods. 1 písm. f) GDPRZákon o elektronických komunikáciách, Zákon o reklame, Zákon o elektronickom obchode
Zasielanie informačných materiálov, pozvánok na podujatia, ponúk a informácií o produktoch, službách, akciách a súvisiaceho prieskumu trhu vo forme elektronických správ tzv. newsletterovČlánok 6 ods. 1 písm. a), f) GDPRZákon o elektronických komunikáciách, Zákon o reklame, Zákon o elektronickom obchode
Archívne účely, účely vedeckého alebo historického výskumu alebo štatistické účelyČlánok 89 ods. 1 GDPRVo vzťahu k archivácií vo verejnom záujme Zákon o archívoch
cookiesČlánok 6 ods. 1 písm. a) GDPRZákon o elektronických komunikáciách
Personalistika a mzdyČlánok 6 ods. 1 písm. b), c) GDPR v spojení s článkom 9 ods. 2 písm. b) GPDRZákonník práce, § 78 ods. 5 Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, ďalšie predpisy v oblasti pracovného práva
Účtovné a daňové účelyČlánok 6 ods. 1 písm. b), c) GDPROsobitné zákony v oblasti účtovníctva a správy daní
Vybavovanie žiadostí dotknutých osôbČlánok 6 ods. 1 písm. b), c) GDPRČlánky 12 až 22 GDPR, článok 33 a 34 GDPR

 

Aké oprávnené záujmy sledujeme pri spracúvaní osobných údajov?

Ak sa spracúvanie zakladá na článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, naše oprávnené záujmy sú uskutočňovať naše podnikanie v prospech všetkých našich zamestnancov, zákazníkov a spoločníkov, ide najmä o spracúvanie osobných údajov na účely uzatvárania zmluvy, zasielania dotazníkov spokojnosti, marketingové akcie a vymáhania našich nárokov.

 

Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje?

Osobné údaje našich zákazníkov a iných fyzických osôb sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov našim zamestnancom, členom štatutárneho orgánu, našim účtovným poradcom, a poskytovateľom cloudových služieb a ďalším dodávateľom technológií a podpory, vrátane zamestnancov týchto osôb, doručovateľom za účelom dodania Vašej objednávky a poskytovateľom platobných služieb pokiaľ ide o osobné údaje potrebné k platbe.

 

Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?

Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) nezamýšľame. Využívame bezpečné cloudové služby overeného poskytovateľa so servermi umiestnenými v jurisdikcii EÚ.

Výnimku predstavujú osobné údaje zamestnancov spoločností, s ktorými sme nadviazali spoluprácu, ktorí nám udelili súhlas na zasielanie informácií a ponúk týkajúcich sa zliav pre ich zamestnancov, a to v rozsahu meno, priezvisko, mailová adresa, kedy prevádzkovateľ používa cloudové služby MailChimp prevádzkované spoločnosťou The Rocket Science Group LLC, so sídlom 512 Means Street, Suite 404, Atlanta, GA 30318, USA. V tomto prípade sú osobné údaje dotknutých osôb vo vyššie uvedenom rozsahu prenášané na územie USA.

Spoločnosť The Rocket Science Group LLC je aktívnym účastníkom dohody EÚ, USA a Švajčiarska tzv. Privacy Shield, ktorý zabezpečuje v súlade s GDPR transparentnú ochranu osobných údajov pri ich prenose mimo členských štátov EU a Európskeho hospodárskeho priestoru. Účasť spoločnosti The Rocket Science Group LLC na Privacy Shield dohode možno overiť na nasledujúcej webovej stránke: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?id=a2zt0000000TXVKAA4

Informácie k ochrane osobných údajov pri využívaní služby MailChimp nájdete na stránke https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Vykonávame automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Vaše osobné údaje sú spracovávané najčastejšie v elektronickej podobe automatizovaným a rovnako v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom (najmä dokumentácia v súvislosti s plnením povinností podľa uzavretej zmluvy).

S prihliadnutím na stav techniky, nákladom na vyhotovenie, povahu, rozsah, kontext a účely spracovávania i k pravdepodobným a rôzne vážnym rizikám pre práva a slobody fyzických osôb sme zaviedli vhodné technické a organizační riešenia, aby sme zabezpečili úroveň zabezpečenia osobných údajov zodpovedajúcu danému riziku, najmä náhodného alebo protiprávneho zničenia, straty, pozmeňovania, neoprávneného sprístupnenia postupovaných, uložených alebo inak spracovávaných osobných údajov alebo neoprávneného prístupu k nim.

 

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Po uplynutí doby uchovania budú Vaše osobné údaje vymazané alebo anonymizované.

V prípade  účelu uzatvárania zmluvy po dobu rokovania o uzatvorení zmluvy za účelom uzatvorenia zmluvy ako i po dobu trvania zmluvného vzťahu až do skončenia záručnej doby na dodaný tovar.

V prípade zasielania dotazníkov spokojnosti za účelom skvalitnenia poskytovaných služieb zákazníkom v nadväznosti na vytvorenú objednávku, rezerváciu alebo priamy predaj uchovávame Vaše osobné údaje po dobu 5 rokov. Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailova adresa v rámci hodnotenia spokojnosti tretej strane (ďašiemu spracovateľovi).

V prípade zasielania tzv. newsletterov, uchovávame Vaše osobné údaje po dobu 5 rokov od zaslania emailového newsletteru zasielaného našou spoločnosťou, či navštívenia akcie organizovanej našou spoločnosťou.

V prípade marketingovej akcie na účely splnenia marketingovej akcie, jej vyhodnotenia a ukončenia, doručenia prípadnej výhry a pod. Doba spracovania – počas priebehu celej marketingovej akcie až do jej ukončenia.

Osobné údaje spracúvané za účelom plnenia právnych povinností ( najmä účtovné, daňové, archivačné, či poskytnutie súčinnost štátnym orgánom a orgánom verejnej moci a pod. ) budú uchovávané po dobu potrebnú podľa jednotlivých osobitných právnych predpisov.

Vaše osobné údaje spracúvané na základe Vášho súhlasu spracúvame do doby, pokiaľ tento súhlas neodvoláte, pokiaľ už skôr nepominul účel, na ktorý boli spracúvane.

 

Ako o Vás získavame osobné údaje?

Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. V takom prípade je získanie Vašich osobných údajov dobrovoľné. Zároveň ste preto zodpovední voči prevádzkovateľovi za správnosť a aktuálnosť poskytnutých údajov.Osobné údaje o našich zákazníkoch môžeme získavať aj z verejne dostupných zdrojov.

 

Aké práva máte ako dotknutá osoba?

Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať.

Bez ohľadu na to máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.

 Ako zákazník máte právo ( i ) požadovať od nás prístup k Vašim osobným údajom, ( ii ) právo na ich opravu, ( iii ) vymazanie, ( iv ) obmedzenie spracúvania, alebo ( v ) právo namietať proti spracúvaniu, ako aj ( vi ) právo na prenosnosť údajov.

Všetky vyššie uvedené práva možno u prevádzkovateľa realizovať na e-mailovej adrese eshop@gsklub.sk alebo na adrese GREEN – SWAN PHARMACEUTICALS SR, s.r.o.: Zoltána Kodálya 769/29, 924 01 Galanta. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo v súvislosti s uplatňovaním práv dotknutej osoby požiadať o preukázanie jej totožnosti formou overovacieho e-mailu. V prípade, že dotknutá osoba zostane nečinná alebo sa jej iným spôsobom nepodarí preukázať svoju totožnosť, nebude jej žiadosť zo strany prevádzkovateľa vybavená.

Ako dotknutá osoba máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu ohľadom spracúvania osobných údajov, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, so sídlom Hraničná 12. 820 07, Bratislava 27.

Čo sú súbory Cookies?

Webová stránka spoločnosti GREEN – SWAN PHARMACEUTICALS SR, s.r.o. (www.gsklub.sk) používajú cookies. Súbory cookies sú textové súbory, ktoré sú uložené v počítači prostredníctvom internetového prehliadača.

ID cookie je jedinečný identifikátor súboru cookie. Skladá sa z reťazca znakov, prostredníctvom ktorého môžu byť internetové stránky a servery priradené ku konkrétnemu internetovému prehliadaču, v ktorom bol súbor cookie uložený. To umožňuje navštíveným internetovým stránkam a serverom rozlíšiť jednotlivé prehliadače dotknutých osôb od iných internetových prehliadačov, ktoré obsahujú iné súbory cookie. Špecifický internetový prehliadač možno rozpoznať a identifikovať pomocou jedinečného ID cookie.

Použitím cookies, GREEN – SWAN PHARMACEUTICALS SR, s.r.o. môže poskytnúť používateľom tejto webovej stránky viac užívateľsky prívetivých služieb, ktoré by bez nastavenia súborov cookies neboli možné.

Prostredníctvom súboru cookie môžu byť informácie a ponuky na našej stránke optimalizované s ohľadom na používateľa. Súbory cookies umožňujú, ako sme už uviedli, rozpoznať používateľov našich webových stránok. Účelom tohto rozpoznia je uľahčiť používateľom využívanie našich webových stránok. Používateľ webových stránok, ktorý používa súbory cookies, napr. nemusia zadávať prístupové údaje pri každom prístupe na webové stránky, pretože ich prevzala webová stránka a cookie je tak uložená v počítačovom systéme používateľa. Ďalším príkladom je cookie nákupného košíka v online obchode. Internetový obchod si pamätá údaje, ktoré zákazník umiestnil do virtuálneho nákupného košíka prostredníctvom súboru cookie.

Môžete kedykoľvek zabrániť nastaveniu súborov cookies prostredníctvom našich webových stránok pomocou zodpovedajúceho nastavenia použitého internetového prehliadača a môže tak trvalo odmietnuť nastavenie cookies. Okrem toho už nastavené cookies môžu byť kedykoľvek vymazané prostredníctvom internetového prehliadača alebo iných softvérových programov. To je možné vo všetkých obľúbených internetových prehliadačoch. Ak si deaktivujete nastavenie cookies v používanom internetovom prehliadači, nie všetky funkcie našej webovej stránky môžu byť úplne použiteľné, prípadne môžete stratiť všetky informácie, ktoré vám umožňujú rýchlejší a efektívnejší prístup na naše stránky vrátane nastavení prispôsobenia.

Informácie o prehľadávačoch a spôsobe nastavenia predvolieb súborov cookie nájdete na nasledujúcich webových stránkach alebo inej dokumentácii internetového prehliadača:

Chrome (odkaz)
Firefox (odkaz)
Internet Explorer (odkaz)
Android (odkaz)
Iphone a Ipad (odkaz)

Newsletter a Priamy marketing

Priamym prihlásením sa na odber newslettera na e-shope prevádzkovateľa súhlasíte so spracovávaním Vašich osobných údajov na účel marketingových ponúk prevádzkovateľa. Súhlas s takýmto spracovávaním Vašich osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať na adrese GREEN – SWAN PHARMACEUTICALS SR, s.r.o.: Zoltána Kodálya 769/29, 924 01 Galanta alebo na e-mailovej adrese eshop@gsklub.sk. Odhlásenie sa z odoberania newslettera je možné vykonať aj kliknutím na odkaz nachádzajúci sa v závere každého newslettera. Po kliknutí na uvedený odkaz Vás prevádzkovateľ bez ďalšieho upozornenie vyradí z databázy na zasielanie newslettera.

V prípade, ak ste bývalým/existujúcim zákazníkom spoločnosti GREEN – SWAN PHARMACEUTICALS SR, s.r.o.
( teda ak ste uzatvorili s prevádzkovateľom zmluvu ), spracúva prevádzkovateľ Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail aj na účel priameho marketingu z titulu oprávneného záujmu ( čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR ). Na túto formu spracúvania sa nevyžaduje osobitný súhlas dotknutej osoby.

Cieľom priameho marketingu vo forme zasielania elektronického newslettera je upozorniť zákazníkov na novinky a akciové ponuky prevádzkovateľa a uľahčiť/urýchliť mu tak nákup produktov prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ vykonal za účelom posúdenia vyváženosti svojho záujmu a záujmov a práv dotknutých osôb test oprávneného záujmu ( tzv. legitimate interests assessment ), na základe ktorého vyhodnotil, že sa môže v prípade spracúvania osobných údajov zákazníkov spoľahnúť na právny základ oprávneného záujmu, nakoľko práva a záujmy dotknutých osôb neprevyšujú nad oprávneným záujmom prevádzkovateľa.

Ako dotknutá osoba ( zákazník,) ste pri poskytovaní svojich osobných údajov upovedomení o tom, že Vaše osobné údaje budú spracúvané aj za účelom priameho marketingu vo forme elektronického newslettera.  Zároveň ste pri vytváraní objednávky informovaný, že Vaše osobné údaje sú spracúvané aj za účelom priameho marketingu, ako aj o týchto podmienkach ochrany osobných údajov, kde sa nachádzajú informácie o možnosti odhlásenia sa z odberu newslettera. Táto možnosť sa náchádza aj v každom newsletteri.

Navyše máte možnosť kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účel priameho marketingu vrátane profilovania formou námietky na e-mailovú adresu eshop@gsklub.sk, prípadne poštou na adresu GREEN – SWAN PHARMACEUTICALS SR, s.r.o.: Zoltána Kodálya 769/29, 924 01 Galanta, kedy bude prevádzkovateľ povinný okamžite prestať so spracúvaním osobných údajov na tento účel.

Rovnako máte možnosť kedykoľvek odhlásiť sa z odberu newslettera priamo v každom elektronickom newsletteri na jeho spodnej strane jediným klikom na uvedený dokaz. Po kliknutí na uvedený odkaz Vás prevádzkovateľ bez ďalšieho vyradí z databázy na zasielane newslettera.

 

Zároveň vyhlasujeme, že nami poskytované tovary a služby nie sú určené pre deti do 16 rokov, tj. naša ponuka tovarov služieb na túto kategóriu zákazníkov vôbec nesmeruje a povinnosť overenia rodičovského súhlasu sa nevyžaduje.

 

Ustanovenia o ochrane údajov týkajúcich sa nezávislého hodnotenia na portáli webovom Heureka.sk

„Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.“

 

Ustanovenia o ochrane údajov týkajúce sa aplikácie a používania Facebooku

Používame technológiu Facebook Pixel sociálnej siete Facebook, Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA („Facebook“). Facebook Pixel alebo oficiálne nazývaný Custom Audience Pixel je javascriptový kód, ktorý pomáha lepšie cieliť reklamy na Facebooku. Tento kód totiž zbiera informácie o návštevníkoch nášho webu a následne vytvára skupiny, na ktoré môžete opätovne cieliť reklamu. Čiže konkrétne pokiaľ navštívite našu webovú stránku, bude tým cookies vytvorené a Facebook tým získa informácie, či ste sa registrovali ako odberateľ newslettru, ktoré produkty boli vložené do košíka, na aké kategórie a produkty ste sa pozerali, prípadne  ktoré produkty ste nakoniec kúpili. Takto získané informácie možno použiť pre zobrazovanie reklamy Facebook (Facebook Ads). V prípade, ak dochádza ku spracúvaniu osobných údajov, uskutočňujeme ho v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR – na základe udeleného súhlasu zobrazovať Vám cielenú reklamu. Udelenie súhlasu alebo nesúhlasu sa vykonáva prostredníctvom informatívneho „pop-up“ okna počas prvotnej návštevy nášho webového sídla, kedy si nastavujete rozsah zapnutých cookies.

Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou Facebook nájdete v jeho vyhlásení o ochrane osobných údajov na https://www.facebook.com/about/privacy/.

Ustanovenia o ochrane údajov týkajúce sa aplikácie a používania Hotjar

Na tejto webovej stránke spoločnosti GREEN – SWAN PHARMACEUTICALS SR, s.r.o. (www.gsklub.sk) je komponent Hotjar, čo je analytický nástroj spoločnosti Hotjar Ltd. (ďalej len „Hotjar“). Hotjar umožňuje zaznamenávať a vyhodnocovať správanie používateľov (klikanie, pohyby myši, posun stránok a pod.) na webových stránkach www.gsklub.sk. Informácie generované pomocou Tracking code (sledovací kód) a cookies o Vašich návštevách na tejto webovej stránke sa odosielajú a ukladajú na server spoločnosti Hotjar v Írsku.

Hotjar je navrhnutý pre webové stránky, aby získal prehľad. A rešpektuje Vaše súkromie.
Niektoré nástroje Hotjar, napríklad záznamy relácií, rekonštruujú jednotlivé akcie, ktoré ste vykonali počas návštevy webových stránok. Iné, napríklad tepelné mapy, zhromažďujú dátové body od vás a od stoviek ďalších návštevníkov v jednom prehľade. Ale vo všetkých prípadoch osobné údaje, ktoré môžete zadať na webe, sa  nezobrazujú ani spoločnosti Hotjar Ltd. a takisto ani vlastníkovi webových stránok. Zákazníkom služby Hotjar, ktorí si prezerajú záznam relácie, sa namiesto čísel zobrazia iba hviezdičky („***“).

Ďalšie informácie o ochrane soukromia Hotjar: https://www.hotjar.com/privacy

Ustanovenia o ochrane údajov týkajúce sa aplikácie a používania služby Google Analytics (s funkciou anonymizácie)

Na tejto webovej stránke spoločnosti GREEN – SWAN PHARMACEUTICALS SR, s.r.o. (www.gsklub.sk) je integrovaný komponent Google Analytics (s funkciou anonymizátora). Služba Google Analytics je webová analytická služba. Webová analýza je zhromažďovanie a analýza údajov o správaní návštevníkov webových stránok. Služba webovej analýzy zhromažďuje okrem iného údaje o webových stránkach, z ktorých osoba prišla (takzvaný sprostredkovateľ), ktoré podstránky boli navštevované, o tom, ako často a za akú dobu bola zobrazená podstránka. Webová analýza sa používa predovšetkým na optimalizáciu webových stránok a na vykonanie analýzy nákladov a prínosov internetovej reklamy.

Prevádzkovateľom komponentu Google Analytics je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Spojené štáty americké.

Pre webovú analýzu prostredníctvom služby Google Analytics sa používa aplikácia “_gat.anonymizeIp”. Prostredníctvom tejto aplikácie spoločnosť Google skráti IP adresu internetového pripojenia subjektu údajov a anonymizuje pri prístupe na naše webové stránky z členského štátu Európskej únie alebo iného zmluvného štátu k Dohode o Európskom hospodárskom priestore.

Účelom komponentu Google Analytics je analýza návštevnosti na našich webových stránkach.

Služba Google Analytics umiestňuje súbor cookie do Vášho IT systému. Definícia cookies je vysvetlená vyššie. S nastavením súboru cookie, Google môže analyzovať používanie našich webových stránok. V priebehu tohto technického postupu spoločnosť Google získava informácie o osobných údajoch, ako je napríklad IP adresa subjektu údajov, ktorá slúži spoločnosti Google okrem iného na pochopenie pôvodu návštevníkov a kliknutí a následne na vytvorenie poplatkov.

Súbor cookie sa používa na ukladanie osobných údajov, ako napríklad čas prístupu, miesto, z ktorého bol prístup vykonaný, a frekvenciu návštev na našich webových stránkach subjektom údajov. Pri každej návšteve našej webovej stránky sa osobné údaje vrátane IP adresy prístupu na internet, ktoré používa dotknutá osoba, odošlú do spoločnosti Google v Spojených štátoch amerických. Tieto osobné údaje ukladá spoločnosť Google v Spojených štátoch amerických. Spoločnosť Google môže tieto osobné údaje zozbierané technickým postupom odovzdať tretím stranám.

Môžete, ako je uvedené vyššie, zabrániť nastaveniu súborov cookie prostredníctvom našich webových stránok kedykoľvek pomocou zodpovedajúcej úpravy používaného webového prehliadača, a tým trvalo odmietnuť nastavenie cookies.

Subjekt údajov má okrem toho možnosť vzniesť námietky voči zbieraniu údajov generovaných službou Google Analytics, ktoré súvisia s používaním týchto webových stránok, ako aj spracovaním týchto údajov spoločnosťou Google a možnosťou vylúčiť akékoľvek takéto spracovávanie. Z tohto dôvodu musí subjekt údajov stiahnuť doplnok prehliadača na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout doplnok prehliadača a nainštalovať ho. Tento doplnok prehliadača informuje službu Google Analytics, že všetky údaje a informácie o návštevách webových stránok sa nemá preniesť do služby Google Analytics. Inštalácia doplnkov prehliadača sa považuje za námietku spoločnosti Google.

Ďalšie informácie a príslušné ustanovenia o ochrane údajov spoločnosti Google možno získať na stránke https://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/ a ​​http://www.google.com/analytics/terms/us. html. Služba Google Analytics je ďalej vysvetlená na nasledujúcej adrese https://www.google.com/analytics/.

 

 

Ustanovenia o ochrane údajov týkajúce sa aplikácie a používania služby Google Ads

Na tejto webovej stránke spoločnosti GREEN – SWAN PHARMACEUTICALS SR, s.r.o. (www.gsklub.sk) je integrovaná služba Google Ads. Služba Google Ads je služba pre internetovú reklamu, ktorá umožňuje inzerentovi umiestňovať reklamy do výsledkov vyhľadávacieho nástroja Google a do reklamnej siete Google. Služba Google Ads umožňuje inzerentovi vopred definovať konkrétne kľúčové slová, pomocou ktorých sa zobrazí reklama vo výsledkoch vyhľadávania Google iba potom, keď používateľ využije vyhľadávač na získanie výsledkov vyhľadávania relevantných pre kľúčové slová. V Reklamnej sieti Google sú reklamy distribuované na relevantných webových stránkach pomocou automatického algoritmu, pričom sa zohľadňujú predtým definované kľúčové slová.

Prevádzkovateľom spoločnosti Google Ads je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Spojené štáty americké.

Účelom služby Google Ads je propagácia našich webových stránok zahrnutím relevantnej reklamy na webové stránky tretích strán a do výsledkov vyhľadávacieho nástroja vyhľadávača Google a vložením inzercie treťou stranou na naše webové stránky.

Ak sa dotknutá osoba dostane na našu webovú stránku prostredníctvom reklamy Google, do Vášho IT systému je zaslaný súbor cookie konverzie. Definícia cookies je vysvetlená vyššie. Konverzný súbor cookie stráca platnosť po 30 dňoch a nepoužíva sa na identifikáciu subjektu údajov. Ak súbor cookie neuplynul, cookie konverzie sa používa na overenie, či niektoré podstránky, napríklad nákupný košík z online obchodu, boli kliknuté na našej webovej stránke. Prostredníctvom súboru cookie konverzie dokáže spoločnosť Google i my pochopiť, či osoba, ktorá dosiahla reklamu na našej webovej stránke v službe Ads, generovala predaj, t.j. vykonala alebo zrušila predaj tovaru.

Údaje a informácie zhromaždené pomocou súboru cookie konverzie používa spoločnosť Google na vytvorenie štatistiky návštevnosti našich webových stránok. Tieto štatistiky návštev sa používajú na určenie celkového počtu používateľov, ktorí boli zobrazovaní prostredníctvom reklám služby Ads, aby zistili úspešnosť alebo neúspech každej reklamy služby Ads a optimalizovali naše reklamy Ads v budúcnosti. Ani naša spoločnosť ani iní inzerenti služby Google Ads nedostávajú od spoločnosti Google informácie, ktoré by mohli identifikovať subjekt údajov.

Súbor cookie konverzie ukladá osobné údaje, napr. internetové stránky navštívené dotknutou osobou. Zakaždým, keď navštevujeme naše internetové stránky, osobné údaje, vrátane adresy IP prístupu na internete, ktoré používa dotknutá osoba, sa odošlú spoločnosti Google v Spojených štátoch amerických. Tieto osobné údaje ukladá spoločnosť Google v Spojených štátoch amerických. Spoločnosť Google môže tieto osobné údaje zozbierané technickým postupom odovzdať tretím stranám.

Subjekt údajov môže kedykoľvek zabrániť nastaveniu súborov cookie na našich webových stránkach, ako je uvedené vyššie, prostredníctvom zodpovedajúceho nastavenia použitého webocého prehliadača, a tým trvalo odmietnuť nastavenie cookies. Takéto nastavenie použitého internetového prehliadača by taktiež zabránilo spoločnosti Google, aby v systéme informačnej technológie subjektu údajov umiestnila súbor cookie konverzie. Okrem toho súbor cookie nastavený službou Google Ads môže byť kedykoľvek vymazaný prostredníctvom webového prehliadača alebo iných softvérových programov.

Subjekt údajov má možnosť vzniesť námietky voči záujmovej reklame spoločnosti Google. Z tohto dôvodu musí subjekt údajov pristupovať z každého prehliadača pomocou odkazu www.google.de/settings/ads a nastaviť požadované nastavenia.

Ďalšie informácie a príslušné ustanovenia spoločnosti Google o ochrane údajov možno získať na stránke https://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/.

Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov

Vysvetľujeme, že poskytovanie osobných údajov je čiastočne vyžadované zákonom (napríklad daňovými predpismi) alebo môže vyplývať aj zo zmluvných ustanovení (napríklad informácie o zmluvnom partnerovi). Ak potrebné uzatvoriť zmluvu, napr. kúpnu zmluvu, dotknutá osoba nám poskytne jej osobné údaje, ktoré musíme následne spracovať. Dotknutá osoba je napríklad povinná poskytnúť nám jej osobné údaje pri uzatvorení zmluvy s našou spoločnosťou. Neposkytnutie osobných údajov by malo za následok, že zmluva s dotknutou osobou by nemohla byť uzatvorená, nakoľko by nemohla byť z našej strany riadne splnená. Predtým, ako dotknutá osoba poskytne osobné údaje, môže kontaktovať zamestnanca našej spoločnosti. Zamestnanec našej spoločnosti objasní dotknutej osobe, či je poskytnutie osobných údajov požadované zákonom alebo zmluvou alebo je nevyhnutné pre uzatvorenie zmluvy, či existuje povinnosť poskytnúť osobné údaje a aké sú dôsledky neposkytnutia osobných údajov.

Zmeny podmienok ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, sa zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.

 

Kontakt:

V prípade akýchkoľvek otázok alebo požiadavkov týkajúcich sa týchto podmienok nás neváhajte kontaktovať na adrese GREEN – SWAN PHARMACEUTICALS SR, s.r.o.: Zoltána Kodálya 769/29, 924 01 Galanta alebo na e-mail eshop@gsklub.sk, tel. 031/7018251.

[1] Viď čl. 12 až 22 GDPR: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN

Farmaceutická kvalita naše produkty sú špičkové
Používame účinné látky v overených dávkach
Darček k nákupu pri nákupe nad 45 €
Doprava zadarmo pri nákupe nad 29 €