ZĽAVA 15 % na celý nákup do 21. 4. 2024. Použite kód: MODRA15

x
logo GSKlub.sk modré logo GSKlub.sk modré
Neváhajte nás kontaktovať: 031/701 82 51 (Po-Pia: 8:30 - 16:00)
Hľadať
0 0,00
Prázdný košík

Váš košík je ziaľ prázdný.

Pokiaľ si neviete rady s výberom, obráťte sa na nás na 031/701 82 51 alebo na eshop@gsklub.sk. Pomôžeme Vám.

Menu

Pravidlá a podmienky spotrebiteľských súťaží na sociálnych sieťach

1. ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE A SÚŤAŽ

 • Tieto pravidlá a podmienky spotrebiteľských súťaží na sociálnych sieťach (ďalej len ako „Pravidlá“) sú vydávané usporiadateľom, spoločnosťou GREEN – SWAN PHARMACEUTICALS SR, s.r.o., so sídlom Zoltána Kodálya 769/29, Galanta 924 01, IČO: 36 248 835, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 13428/T (ďalej len ako „Usporiadateľ“).
  • Súťažou sa na účely týchto Pravidiel rozumie, ak nie je Usporiadateľom oznámené inak, akákoľvek súťaž organizovaná a vyhlásená Usporiadateľom na sociálnych sieťach s názvom „FACEBOOK“ a „INSTAGRAM“, prípadne na iných sociálnych sieťach určených Usporiadateľom (spoločne ďalej len ako „sociálne siete“ alebo samostatne „sociálna sieť“) (ďalej len ako „Súťaž“).
  • Súťaž usporiadaná Usporiadateľom nie je žiadnym spôsobom organizovaná, sponzorovaná, spravovaná ani pridružená k žiadnej zo sociálnych sietí a prevádzkovatelia týchto sociálnych sietí za Súťaž a jej priebeh nenesú žiadnu zodpovednosť.
  • Súťaž prebieha na príslušnej sociálnej sieti a je vždy vyhlásená prostredníctvom príslušného účtu Usporiadateľa na príslušnej sociálnej sieti a do Súťaže sa môžu zapojiť Súťažiaci iba prostredníctvom účtu na sociálnej sieti, na ktorej bola táto Súťaž vyhlásená, a výlučne spôsobom určeným Usporiadateľom.
  • Doba trvania súťaže je vždy vymedzená Usporiadateľom v konkrétnom príspevku na sociálnej sieti, ktorým je Súťaž vyhlásená.

2. PODMIENKY ÚČASTI

 • Účastníkom Súťaže môže byť iba fyzická osoba, ktorá má vytvorený aktívny účet na príslušnej sociálnej sieti, a zároveň najneskôr v deň zapojenia sa do Súťaže spôsobom podľa pravidiel Súťaže dosiahla vek 15 rokov a má doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky (ďalej len ako „Súťažiaci“).
  • Súťažiaci mladší ako 18 rokov sa Súťaže môže zúčastniť iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu, a to tak s účasťou v súťaží, ako aj s jej podmienkami, vrátane súhlasu  so spracovaním osobných údajov podľa článku 9 týchto Pravidiel. Súhlas zákonného zástupcu v prípade výhry doloží Súťažiaci rovnako písomne.
  • Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby, ktorú sú v pracovnoprávnom alebo obdobnom vzťahu k Usporiadateľovi a im blízke osoby v zmysle ustanovenia § 116 a § 117 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
  • Z účasti v Súťaži môže byť rozhodnutím Usporiadateľa vylúčený Súťažiaci, ktorý v súvislosti so svojou účasťou v Súťaži porušuje, obchádza alebo zneužíva tieto Pravidlá a individualizované pravidlá Súťaže, prípadne pravidlá užívania príslušnej sociálnej siete, či všeobecne záväzné právne predpisy a všeobecné pravidlá ľudského správania, a to bez nároku na náhradu nákladov či škody, ktorá by mohla vylúčením Súťažiacemu zo Súťaže prípadne vzniknúť. V prípade, že Súťaž vyhrá taká osoba, resp. splní podmienky pre získanie ceny v súlade s pravidlami Súťaže, cena jej nebude odovzdaná. V takom prípade platí, že výhru získava ďalší Súťažiaci v poradí podľa umiestnenia v konkrétnej Súťaži, ktorý spĺňa všetky podmienky stanovené pravidlami Súťaže.

 3. ÚČASŤ V SÚŤAŽI A VÝHRA

 • Súťažiaci sa do Súťaže zapojí spôsobom podrobne definovaným v príspevku Usporiadateľa na sociálnej sieti, ktorým je Súťaž vyhlásená. Súťažiaci sa môže v rámci jednej vyhlásenej Súťaže zúčastniť iba raz a má nárok iba na jednu výhru.
  • Účasťou v Súťaži Súťažiaci potvrdzuje svoju vedomosť a oboznámenie sa s týmito Pravidlami a pravidlami Súťaže uvedenými v príspevku Usporiadateľa na sociálnej sieti, ktorým je Súťaž vyhlásená, súhlasí s ich znením a zaväzuje sa ich rešpektovať a dodržiavať.
  • Výhra či výhry, ktoré je v rámci Súťaže možné získať, budú uvedené v príspevku Usporiadateľa na príslušnej sociálnej sieti, ktorým je Súťaž vyhlásená.
  • Spôsob výberu výhercu v jednotlivých Súťažiach je plne na úvahe Usporiadateľa a Usporiadateľ ho vždy určí najneskôr v okamihu vyhlásenia Súťaže v príspevku na sociálnej sieti, ktorým Súťaž vyhlásil. Výherca Súťaže bude určený spôsobom podrobne definovaným a v lehote špecifikovanej v príspevku na sociálnej sieti, ktorým je Súťaž vyhlásená. Usporiadateľ vyhlási meno výhercu v príspevku, ktorým bola Súťaž vyhlásená, pričom výherca bude vyzvaný na kontaktovanie Usporiadateľa prostredníctvom súkromnej správy na príslušnej sociálnej sieti. Výherca Súťaže je povinný kontaktovať Usporiadateľa súkromnou správou na príslušnej sociálnej sieti najneskôr do 5 kalendárnych dní odo dňa vyhlásenia výhercu Súťaže, a súčasne poskytnúť Usporiadateľovi informáciu potrebnú pre odoslanie výhry výhercovi, t. j. adresu na doručenie a prípadne emailovú adresu. V prípade, že výherca tieto údaje Usporiadateľovi neposkytne, výhra prepadne v prospech Usporiadateľa.
  • Súťažiaci berú na vedomie, že výhra v Súťaži nie je právne vymáhateľná.
  • Prípadné vyobrazenie výhier nemusí presne zodpovedať ich skutočnej podobe.

4. PRÁVA A POVINNOSTI USPORIADATEĽA

 • Usporiadateľ Súťaže si vyhradzuje právo Súťaž kedykoľvek prerušiť, skrátiť, predĺžiť, ukončiť alebo jednostranne zmeniť, či doplniť jej pravidlá, a to aj bez udania dôvodu s účinnosťou od okamihu zverejnenia nového znenia pravidiel Súťaže na príslušnom profile Usporiadateľa na príslušnej sociálnej sieti.
  • Usporiadateľ Súťaže je oprávnený ďalej využívať obsah príspevku, ktorým sa konkrétni Súťažiaci do Súťaže zapojil, vrátane akéhokoľvek zdieľaného obsahu poskytnutého Súťažiacim v súvislosti s jeho/jej účasťou v Súťaži. Konkrétne je Usporiadateľ oprávnený využívať na propagačné a marketingové účely oznámené textové vyjadrenia, vrátane poskytnutých fotografií a videí, to však len za predpokladu, že uvedené bolo poskytnuté za účelom účasti Súťažiaceho v Súťaži a v súvislosti so Súťažou.
  • O prípadných námietkach či reklamáciách v súvislosti so Súťažou rozhoduje Usporiadateľ.

5. POVINNOSTI VYPLÝVAJÚCE Z VÝHRY

 • Výhry zo súťaže v hodnote prevyšujúcej 350 € sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle § 8 odsek 1 Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov a výhercovia sú povinní pri zdanení výhry postupovať podľa tohto zákona. Zároveň takéto výhry v zmysle §10b Zákona č.580/2004 o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov predstavujú príjem, ktorý vstupuje do vymeriavacieho základu pre výpočet zdravotného poistenia, a ktorý je potrebné vysporiadať v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia. V prípade hodnoty výhry vyššej ako 350 € za výhru, Usporiadateľ bude o uvedenej skutočnosti Súťažiacich informovať.

6. REKLAMÁCIA VÝHIER

 • Reklamovať akékoľvek vady, chyby na predmete výhry nie je možné.

7. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY

 • Usporiadateľ nezodpovedá Súťažiacim za škody vzniknuté v dôsledku poskytnutia nesprávnych, neúplných, neaktuálnych údajov zo strany Súťažiaceho, alebo neprevzatím výhry výhercom. Usporiadateľ nehradí Súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou na Súťaži alebo s výhrou v Súťaži.

8. OSOBITNÉ USTANOVENIA

 • Súťažiaci bude vylúčený v prípade, ak Usporiadateľ zistí, alebo bude mať oprávnené podozrenie zo spáchania podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého zo Súťažiacich či inej osoby, ktorá dopomohla danému Súťažiacemu k získaniu výhry, prípadne konania v rozpore s podmienkami tejto súťaže.

9. PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Udelením súhlasu so spracovaním osobných údajov v rámci registrácie do Súťaže súhlasíte so spracovaním osobných údajov prevádzkovateľom spoločnosťou GREEN – SWAN PHARMACEUTICALS SR, s.r.o., so sídlom Zoltána Kodálya 769/29, Galanta 924 01, IČO: 36 248 835, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 13428/T (ďalej len „prevádzkovateľ“). Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť spracovanie a ochranu vašich osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“) a zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“), a to nasledovne:

TOTOŽNOSŤ / KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA:

Účel spracúvania osobných údajov: účasť v spotrebiteľskej súťaži

Právny základ spracúvania: súhlas dotknutej osoby čl. 6 ods. 1 písm. a/ nariadenia, § 13 ods. 1 písm. a/ zákona

Kategórie osobných údajov: meno, priezvisko, prezývka na sociálnych sieťach, adresa pobytu, telefónne číslo, e-mail, IP adresa pri prihlasovaní, zdieľaná fotografia, zdieľané video. Odkaz na účet na sociálnej sieti.

Doba uchovania osobných údajov: vaše osobné údaje budú uchovávané výlučne po dobu účasti na Súťaži.

Poskytnutie vašich osobných údajov je požiadavkou, ktorá je nevyhnutná na účasť v Súťaži a vy ako dotknutá osoba ste povinný poskytnúť osobné údaje prevádzkovateľovi v opačnom prípade registráciu do Súťaže nie je možné vykonať, pretože zo strany prevádzkovateľa nie je možné v prípade výhry identifikovať dotknutú osobu ako výhercu a nie je možné jej ani odovzdať/doručiť výhru v súvislosti s jej účasťou na uvedenej súťaži.

V zmysle čl. 15 a nasl. Nariadenia máte vy ako dotknutá osoba vo vzťahu k nakladaniu s vašimi osobnými údajmi nasledujúce práva:

Právo na prístup k údajom

Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa o vás spracúvajú osobné údaje a v prípade, ak vaše osobné údaje spracúvame, poskytneme vám informáciu o tom, aké údaje o vás spracúvame, za akým účelom, komu boli vaše osobné údaje poskytnuté, či boli prenesené do tretej krajiny a ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať.

Právo na opravu

Ak sa domnievate, že naša spoločnosť o vás spracúva nesprávne osobné údaje, môžete využiť toto právo požiadať nás o ich opravu. Záleží nám na tom, aby sme o vás spracúvali správne osobné údaje, preto toto právo určite využite vždy, keď sa napríklad presťahujete alebo príde k zmene akéhokoľvek vášho osobného údaju, ktorý je pre váš vzťah s nami dôležitý.

Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)

Máte právo na vymazanie vašich osobných údajov, ktoré o vás spracúvame, v prípade ak sú splnené nasledovné podmienky a neuplatňujú sa zákonné výnimky:

 • údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali,
 • odvoláte súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ,
 • namietnete na základe vašej konkrétnej situácie spracúvanie vašich osobných údajov, spracúvaných na základe oprávneného záujmu a neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietnete spracúvanie za účelom priameho marketingu,
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne.

V prípade, ak by boli vaše osobné údaje zverejnené a vy si u nás uplatníte právo na vymazanie, vymažeme aj takéto zverejnené osobné údaje. Zároveň budeme informovať ostatných príjemcov vašich osobných údajov, že ste si uplatnili právo na vymazanie a mali by teda vymazať všetky odkazy na vaše osobné údaje, ak to bude technicky možné so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie týchto opatrení.

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte tiež právo nás požiadať o dočasné obmedzenie spracúvania, a to v týchto prípadoch:

 • ak sa domnievate, že o vás spracúvame nesprávne osobné údaje, do doby, než sa overí správnosť týchto osobných údajov,
 • spracúvanie Vašich osobných je protizákonné a vy sa rozhodnete namiesto vymazania osobných údajov žiadať obmedzenie ich spracúvania,
 • už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, avšak tieto sú potrebné pre Vaše vlastné účely preukázania, uplatňovania alebo obhajovania vašich právnych nárokov,
 • v prípade ak namietate spracúvanie Vašich osobných údajov, do doby overenia či oprávnené dôvody pre spracúvanie osobných údajov prevažujú nad vašimi oprávnenými záujmami.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré o vás spracúvame na základe súhlasu a spracúvame ich automatizovanými prostriedkami, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Tieto údaje môžete preniesť aj inej osobe, preto ak je to technicky možné, prenesieme na vašu žiadosť vaše osobné údaje priamo k vami zvolenému prevádzkovateľovi.

Právo namietať

Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie spracúvanie vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu, vrátane práva namietať proti profilovaniu založenému na našom oprávnenom záujme.

Vždy máte tiež právo namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov, ak sa tieto spracúvajú na účely priameho marketingu.

Ako si môžete svoje práva  uplatniť?

Uplatniť vaše práva si môžete zaslaním emailovej správy alebo písomnej žiadosti na naše kontaktné údaje uvedené v časti Ako nás môžete kontaktovať?

Prosím uveďte vo vašej žiadosti vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu, prípadne adresu trvalého bydliska. Ak nám uvedené údaje neposkytnete, nebude možné vyhovieť vašej žiadosti. Tieto informácie od vás požadujeme preto, aby sme si overili vašu totožnosť a neposkytli Vaše osobné údaje neoprávnenej osobe.


Ako nás môžete kontaktovať?

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás skontaktovať v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov, pošlite prosím e-mail: eshop@gsklub.sk, alebo prostredníctvom pošty na adresu: GREEN – SWAN PHARMACEUTICALS SR, s.r.o., so sídlom Zoltána Kodálya 769/29, Galanta 924 01.

Ak s našou odpoveďou nebudete spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nezákonne, môžete sa sťažovať na dozorný orgán ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Ďalšie informácie o dozornom orgáne Slovenskej republiky a postupe podávania sťažností nájdete na jeho oficiálnom webovom sídle: www.dataprotection.gov.sk

Tieto Pravidlá sú platné a účinné odo dňa 27. 1. 2022.

Farmaceutická kvalita naše produkty sú špičkové
Používame účinné látky v overených dávkach
Darček k nákupu pri nákupe nad 45 €
Doprava zadarmo pri nákupe nad 29 €